Pogostejše  suše, taljenje ledenikov, povišanje gladine morij, temperaturni ekstremi, vedno močnejša neurja in poplave. Klimatske spremembe vidno vplivajo ne le na okolje, temveč tudi na življenje ljudi. Znanstveniki opozarjajo, da podnebna kriza lahko prinese “nepredstavljivo trpljenje”, če se ne bo način življenja bistveno spremenil.

Klimatske spremembe niso edina grožnja našemu planetu. Onesnaženje voda z mikroplastiko in kemikalijami, uničevanje zemlje s fitofarmacevtskimi sredstvi  in odpadki, izumiranje živalskih in rastlinskih vrst, uničevanje in prekomerno izkoriščanje vodnih virov, izsekavanje pragozdov in pretiran turizem so posledica našega potrošniškega načina življenja, ki močno vpliva na okolje. Nove tehnologije in ustrezne politične odločitve so zelo pomemben del soočanja z okoljskimi težavami. Največ pa je odvisno od nas samih.

Posamezniki in gospodinjstva lahko veliko naredimo, da bo naš način življenja okolju bolj prijazen in vzdržen. Z enostavnimi aktivnostmi se lahko skupaj s svojimi otroki bližamo brezogljični in čisti družbi, ki bo pomagala uresničiti skupne cilje Pariškega sporazuma in ohranila Zemljo tudi za naslednje rodove (1).

Razmišljati moramo pozitivno, a razmišljanje ne bo dovolj, aktivno moramo preoblikovati svoj življenjski slog!

Znanstveniki pravijo, da imamo ljudje razvitega sveta od 10 do 20 let časa, da spremenimo svoje potrošniške navade v trajnostne. Časa za ukrepanje ni veliko. Globalne klimatske spremembe vidno učinkujejo na naše okolje, kar so znanstveniki predvideli že v preteklosti. Zato je pomembno, da svarilo, pod katerega se je podpisalo 11.000 znanstvenikov, vzamemo resno (2). Odgovornosti za probleme ne moremo prenašati na druge, hkrati pa tudi ni potrebno, da krivimo in obsojamo sami sebe. K reševanju težav moramo pristopiti konstruktivno, z dobro voljo in energijo, ker bomo le tako lahko začeli preoblikovati in spreminjati svoje življenjske navade.

Največ lahko naredimo sami

Danes se večina znanstvenikov strinja, da izpusti toplogrednih plinov pospešujejo podnebne spremembe. Izpuste toplogrednih plinov lahko razumemo kot pokazatelje negativnih vplivov na okolje. Nižji so izpusti, manjši vpliv na okolje ima naš življenjski stil. Ker pa so glede na rezultate znanstvenih raziskav prav gospodinjstva  posredno ali neposredno odgovorna za kar 72 % globalnih izpustov toplogrednih plinov (3), lahko spremenjene življenjske navade pomembno prispevajo k zmanjšanju obremenjevanja in onesnaževanja našega okolja.

V projektu prijazni do okolja bomo zato  posameznikom in gospodinjstvom pomagali oceniti, kakšen je njihov negativen vpliv na okolje, in predlagali določene spremembe, s pomočjo katerih lahko vsakdo oblikuje okolju prijaznejši življenjski stil.

Večje bogastvo pomeni tudi večje onesnaževanje

Obremenjevanje okolja s toplogrednimi plini in drugimi vrstami odpadkov je tesno povezano z življenjskim standardom.

Slika 1: Vpliv življenjskega standarda na izpuste toplogrednih plinov (4)

Prebivalci Združenih držav Amerike, ki imajo enega najvišjih življenjskih standardov na prebivalca in je njihov način življenja izrazito potrošniški, so med največjimi onesnaževalci, saj letno v ozračje izpustijo kar 16  t toplogrednih plinov. Evropska unija s 5 tonami, kljub podobnemu življenjskemu standardu, proizvede precej manj izpustov. Slovenci proizvedemo v povprečju 7 ton na prebivalca, kar je nad povprečjem EU. EU in tudi ZDA je v zadnjih dveh desetletjih uspelo zmanjšati izpuste, ker pa se standard vzpenjajočih se azijskih gospodarstev, kot sta Kitajska in Indija, viša, skupni izpusti še vedno rastejo (slika 2). Če se hočemo v EU približati ciljem Pariškega sporazuma, bo do leta 2050 potrebno izpuste zmanjšati za 80 %. Brez spremembe načina življenja nam to ne bo uspelo.

Slika 2: Prikaz izpustov toplogrednih plinov v EU in svetu (5)

Velike razlike v izpustih toplogrednih plinov ne obstajajo samo med bogatimi in revnimi državami. V najbolj razvitih državah sveta obstajajo velike razlike med revnejšimi sloji prebivalstva, srednjim razredom in ultrabogatimi posamezniki. Po eni izmed študij letni izpusti toplogrednih plinov tipičnega dvočlanskega gospodinjstva bogatejšega sloja ljudi znašajo 128 ton letno (slika 3). Luksuzno življenje, ki je povezano z materialnim izobiljem, pomeni tudi veliko obremenitev za okolje. Zato je zelo pomembno, da se vprašamo, ali za kakovostno življenje nujno potrebujemo materialno bogastvo ali lahko kakovost dosežemo tudi z manj viri in manjšim vplivom na okolje. Glavni vir izpustov pri ultrabogatih posameznikih so letalski prevozi.

Slika 3: Izpusti toplogrednih plinov ultrabogatih v ZDA (6)

Postanimo gospodar naše usode – spremenimo naš življenjski stil

Z novimi zelenimi tehnologijami lahko blažimo ter zmanjšujemo svoj škodljiv vpliv na okolje, vendar se bomo brez sprememb načina življenja zelo težko soočili s podnebnimi spremembami. Znani astrofizik Stephen Hawking (7) je nekoč v malo drugačnem kontekstu dejal, da v današnjem času glavnih ovir za doseganje boljšega življenja ne predstavlja več tehnologija, ampak naša vedenja in navade. Eden od pomembnih korakov pri spreminjanju naših navad je tudi oblikovanje novih vrednot in ustrezno razumevanje kakovosti življenja.

Predvsem v razvitih družbah se vedno bolj kaže, da kakovosti življenja ne moremo meriti po materialnih dobrinah, ki so nam dosegljive, ampak po vsakdanjih stvareh, po tem, kako čist zrak dihamo, kako dobro vodo pijemo, kako zdravo hrano jemo, kako dobra je družba, v kateri živimo, kako varno in toplo je zavetje, v katerem bivamo, ter kako smiselno je delo, ki ga opravljamo.

Osnovno ekološko načelo

Klimatske spremembe so globalen problem, ki se ga ne da reševati lokalno. Potrebujemo skupne cilje, solidarnost, strpnost, enakopravnost. Protekcionistične in nacionalistične težnje ne pomagajo pri soočanju z globalnimi težavami. Zaradi kulturnih, ekonomskih in socialnih razlik znotraj posameznih držav in med državami samimi je dobro, če imamo skupno osnovno ekološko načelo, ki lahko velja splošno, ne glede na religijo ali kulturo, ki ji pripadamo. Pri tem se lahko opremo na osnovno etično načelo znanega filozofa Kanta, ki se v poenostavljeni obliki glasi: ‘’Ravnaj tako, da bi lahko tvoja dejanja postala splošna načela, po katerih bi se lahko ravnali tudi drugi ljudje.’

To načelo v kontekstu podnebnih sprememb pomeni, da bi morali svoj način življenja postopno preoblikovati tako, da bi lahko tudi ostali ljudje živeli na podoben način, ne da bi s tem ogrožali ravnovesje v okolju.Da bi se približali takemu cilju, bi morali izpuste toplogrednih plinov do leta 2050 zmanjšati vsaj pod 2,5 tone na posameznika, kar pomeni približno 6,8 kg izpustov dnevno.(8)

Ker pa je sprememba načina življenja proces, ki ga ni mogoče izvesti naenkrat, je potrebno s konstruktivnim pristopom k reševanju težav začeti čim prej. Svoj življenjski stil spremenimo, če postopno ponotranjimo nove vrednote in iz dneva v dan z različnimi aktivnostmi oblikujemo nove življenjske navade.

Korak za korakom, s spremenjenim načinom življenja in s pomočjo novih tehnologij, lahko oblikujemo okolju prijazen način življenja, ki bo nam, našim otrokom in njihovim potomcem omogočal kakovostno in zdravo življenje na dragocenem planetu, enem najbolj edinstvenih planetov v vesolju.

Zato predlagamo, da s prvimi koraki začnemo čim prej. Za vas smo pripravili različne aktivnosti, s katerimi lahko zmanjšate svoj škodljiv vpliv na okolje. Posamezniki, gospodinjstva, društva, šole, ustanove in podjetja lahko sodelujete v različnih aktivnostih. Preoblikujmo svoj življenjski slog in se držimo načela “vsak korak šteje”.

Viri:

(1) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:22016A1019(01)

(2) https://www.rtvslo.si/okolje/novice/znanstveniki-razglasili-podnebno-krizo-ki-je-vse-vecja/504145

(3) https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S2214629618310314?token=8FA3ACC2DF55218EC5906F024DE069A1D901BF87AA4EDC0B949547F97EEB1E29B705503BAE28E6F9B94AA83A823497D1

(4) https://www-cdn.oxfam.org/s3fs-public/file_attachments/mb-extreme-carbon-inequality-021215-en.pdf

(5) https://www.epa.gov/climate-indicators/climate-change-indicators-global-greenhouse-gas-emissions

(6)https://www.researchgate.net/publication/330692442_Shift_the_focus_from_the_super-poor_to_the_super-rich

(7) https://www.livescience.com/49906-hawking-human-aggression-warning.html

(8)https://www.cipra.org/sl/100max/100max?set_language=sl

Video: https://www.youtube.com/watch?time_continue=178&v=G4H1N_yXBiA&feature=emb_logo